top of page
faaa.png

Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku

İş hukukunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel hafta tatili alacakları, resmi bayram tatili ücreti, ayrımcılık tazminatı, işe iade davaları, hizmet tespiti davaları, eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları, iş kazaları, yıllık izin ücretleri, işçi ve işverenin haklarını koruyucu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve işçi-işveren ilişkisinden doğan her türlü hukuki iş ve davalarda temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

İş hukuku işçi ve işveren ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu bir hukuk dalıdır. Hukuk sistemimizde iş hukuku alanında avukatlar için herhangi bir tanımlama bulunmamakla birlikte; literatürde işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan davalarda uzmanlık gösteren, işveren tarafın avukatı iş hukuku avukatı olarak işçi tarafın avukatı ise işçi avukatı olarak geçmektedir.
 

İş hukuku alanında işçi alacaklarından doğan veya işçi – işveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü dava ve temsil konusunda ki sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku

Aile hukukunda boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayetin değiştirilmesi/kaldırılması davaları, nafaka davaları ve iddet müddetinin kaldırılması gibi aile hukuku konularına giren alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktayız.

Boşanma davalarında en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi öncelikli olarak boşanma davası taraflarının boşanma davası sürecini boşanma avukatı temsili olmadan kendilerinin yürütebileceğini düşünüp boşanma davasının sonucunda ise boşanma davasının tarafların hak mahrumiyetleri yaşamalarıdır. Öncelikli olarak Aile hukukumuzda avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davası süreci kesinlikle bir boşanma avukatı tarafından takip ve temsil yolu ile sağlanmalıdır. Hal böyle iken boşanma davası sürecinde yaşanacak olan psikolojik sıkıntılar ve boşanma davası sonucu yaşanabilecek hak kayıplarının en aza indirgenmesi adına bir boşanma avukatı ile davayı takip etmek gerekecektir.
 

Boşanma davası süreci boşanan eşlerin psikolojik olarak yıprandığı bir süreçtir. Boşanma davası sürecinin kısaltılması ve boşanma davası süresince oluşacak psikolojik kayıpların önlenmesi adına boşanma davası, alanında uzman bir boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesidir.

Boşanma davası, Aile hukukuna dair dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukuku

Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, mirasın reddi, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Miras, ölen veya gaipliğine karar verilen kişiye ait malvarlığının alacak ve borçları ile tüm yasal mirasçılara intikal etmesi durumudur. Miras hukuku alanında çalışan ve bu alanda uzmanlık sahibi avukata miras avukatı denilmektedir. Mirasın intikali ve diğer hukuki konuları düzenleyen özel hukuk alanına da miras hukuku denmektedir. Mirası avukatı olarak miras sürecinde mirasçıların ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamaktayız.

Miras hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İcra & İflas Hukuku

Alacak tahsili, haciz, satış ve alacak takibi ve bu konulardaki davaların açılması ve takibi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Borcunu zamanında ödemekten imtina eden borçluya karşı alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğüne başvuru yolu ile icra takibi başlatılabilir. İcra takibinde asıl amaç alacaklının borçludan alacağını tahsil edebilmesidir. İcra avukatı olarak hem alacaklıya hem de borçlu tarafa bir icra avukatı gerektiği kanısındayız. İcra avukatı olarak tüm ülke sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekteyiz.

İcra ve iflas hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul avukatı olarak verdiğimiz hizmetler, tapu iptali ve tescil davaları dahil gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan tüm sorunların çözümünü kapsamaktadır.

Ömer Gürtekin Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Gayrimenkul hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vesayet Hukuku

Vesayet hukuku kapsamında, vasi tayini talep edilmesi, vesayet altında kişinin haklarının korunması, defter tutulması, gerekli izinlerin alınması, vesayetin sona ermesi, erdirilmesi ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Vesayet hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukuku

Hukuki ve ticari sözleşmelerin akdedilmesi-yorumlanması, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi ve sözleşmeler hukukunu ilgilendiren diğer hususlarda, ayrıca kıymetli evrak hukuku gibi her türlü hukuki ve cezai konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İdare Hukuku

İdare Hukukunda uzman kadromuzla devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflara yönelik, idare hukuku avukatı hizmeti vermekteyiz. Özellikle idari cezalar, idari işlemin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermekteyiz.

İdare hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kira Hukuku

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması, feshi, tahliye ve ecri misil davaları, uyarlama ve kira bedelinin tespiti gibi kira hukukunu ilgilendiren tüm konularla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kira hukuku alanında her türlü dava ve temsil konusunda sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page